Garantell, vinnare 2018: Från några få till miljarder varianter

Årets vinnare i IVAs tävling Smart industri är Garantell från Värnamo. Deras nisch är galler för olika industriella ändamål. En enkel produkt kan tyckas. Men med hjälp av digitaliseringen ger Garantell sina kunder oändliga möjligheter samtidigt som de har förenklat sina interna processer. Fortsätt läsa ”Garantell, vinnare 2018: Från några få till miljarder varianter”

Finalist 2018 – 3nine – Målet är att sälja ren luft

Företaget 3nine tillverkar effektiva oljedimavskiljare med ett webbgränssnitt som gör att kunderna nu alltid har full koll på att de fungerar som de ska. Inom kort kommer kunderna inte att behöva köpa fler maskiner, istället kommer de att beställa ren luft.

För att rena luften från den dimma av olja och skärvätskor som uppstår i olika industriella processer används oljedimavskiljare. Vanligtvis är det någon form av filter som gör jobbet. De fungerar hyfsat bra, men inte mycket mer.

De oljedimavskiljare som företa­get 3nine, med ett 30-tal anställda, har utvecklat bygger på en alternativ metod. Istället för filter använder de Alfa Lavals klassiska separationstek­nik för att få bort oljepartiklarna. Det gör reningen mer effektiv samtidigt som oljan som samlas upp kan åter­vinnas. Vilket i sig är både en ekono­misk och miljömässig fördel.

3nine har även, tillsammans med företaget HiQ, utvecklat en webb­plattform som gör att deras kunder kan få all den information de behöver för att övervaka maskinernas funk­tion. De som vill kan även använda lösningen för att kontrollera luften på arbetsplatsen, hålla koll på temperatu­ren på skärvätskor och se till att man inte har någon alarmerande bakterie­tillväxt i sina oljor.

Kontrollerna kan ske på tre nivå­er. På den översta kan större företag övervaka alla sina maskiner, oberoen­de var i världen de finns. Det betyder att de på koncernnivå kan redovisa exakt hur bra luft det är i de egna fabrikerna, hur stor mängd olja som har sparats och hur många driftstopp man har haft.- Vårt mål är att våra kunder ska kunna fokusera på produktionen istället för att ägna sig åt ett tids­krävande underhåll, säger John Elliot, marknadschef på 3nine.

I de lägre nivåerna kan produk­tionsansvariga på en fabrik övervaka både maskiner och miljö i den egna anläggningen medan operatören kan få all nödvändig information från en enskild maskin.

Oberoende av nivå redovisas alla resultat i realtid.

– Nu lyfter vi in den data som ge­neras i systemet till vårt affärssystem. Därmed kan vi ta på oss uppgiften att kontrollera funktionen och beställa reservdelar, utan att kunden behöver göra någonting. Nästa steg är att kunderna inte längre köper våra pro­dukter – istället kommer vi att sälja tjänsten ren luft till dem.

CellaVision, finalist 2018: CellaVision världsledande på digital blodanalys

Varje år görs 600 000 fördjupade blodanalyser i världen. Ett tidskrävande manuellt arbete som traditionellt har utförts med hjälp av mikroskop. CellaVision kan nu med hjälp av en digitaliserad process undersöka proverna både snabbare, billigare och med högre kvalitet.

Fortsätt läsa ”CellaVision, finalist 2018: CellaVision världsledande på digital blodanalys”

Hederomnämnade 2017: Fanhulstvätten

En enkel streckkod har i grunden förändrat arbetet hos Fanhultstvätten i Älmhult. Det gör att tvätteriet nu har absolut koll på varje enskilt plagg, vilket har gjort verksamheten mer effektiv och kunderna mer trogna. Fanhultstvätten belönas nu med ett hedersomnämnande.

Fortsätt läsa ”Hederomnämnade 2017: Fanhulstvätten”

FM Mattsson, finalist 2018: Smarta blandare som kan mycket mer

Vi är vana att våra blandare bara gör en enda sak, blandar varmt och kallt vatten, säger Frank Rälg på FM Mattsson. Den tiden är förbi. Nu säljer företaget smarta kranar som kan kommunicera med omvärlden, en förändring som på sikt kan omforma hela företaget.

Fortsätt läsa ”FM Mattsson, finalist 2018: Smarta blandare som kan mycket mer”

Finalist 2017: Appen tar informationen ut i skogen

En iPad i julklapp till alla blev starten på en förändringsprocess som bidragit till att Södra Skog har kunnat effektivisera skogsbruket. Förklaringen är att alla som äger och jobbar i skogen numera alltid har tillgång till all den information de behöver.

Fortsätt läsa ”Finalist 2017: Appen tar informationen ut i skogen”

Galler gav Garantell guld

Mikael och Erik Axelsson, Garantell tar emot pris från statssekreteraren Emil Högberg

Det blev Garantell från Värnamo som vann den tredje omgången av IVAs företagstävling Smart industri. De fick priset för att enligt juryn ”på ett framgångsrikt sätt använt många av digitaliseringens möjligheter för att möta varje kunds unika behov av lösningar i metallnät”.

Nyckeln till att Garantell på bara tre år gått från ett företag med stort lager av gallerprodukter till ett där varje order är startpunkten för att tillverka en kundanpassad lösning, är att kunden använder det webbaserade ritprogrammet.

Emil Högberg, ny statssekreterare på Näringdepartemetet medverkade vid prisutdelningen

– Det kunden ritar omformas till ett ”recept” som skickas till maskinerna som ska producera delarna. Men för att uppnå full automatik krävs betydligt mer än så. Därför har vi integrerat automatiska processer för bland annat kreditkontroll, produktionskapacitet, kollioptimering och fraktavtalsberäkning, säger Mikael Axelsson, vd för vinnande Garantell.

Drygt 40 företag hade nominerats till årets tävling.

 

– Det som slog oss i juryn var aktiviteten och uppfinningsrikedomen hos många företag att på så många olika sätt dra nytta av digitaliseringens möjligheter, säger Johan Weigelt, vice vd på IVA och juryns ordförande.

Mikael Axelsson, Garantell, Frank Rälg FM Mattsson och Claes Engström, Bror Tonsjö

Garantell var ett av fem företag som gick till finalomgången. Deras konkurrenter var verkstadsföretaget Bror Tonsjö, FM Mattsson som utvecklat en smart vattenkran, Cella Vision som är världsledande på digital blodanalys och Alelion vilka tillverkar litiumbatterier för truckar och tyngre fordon.

Förutom äran vinner Garantell en kunskapsresa till Tyskland som genom sitt Industrie 4.0-initiativ ligger långt framme när det gäller att digitalisera teknikföretag.Kärnan i IVAs Smart industri-projekt är lärande genom goda exempel.

– Jag kan inte tänka mig ett bättre pris än en kunskapsresa. På denna kommer vinnarna både att få se mycket nytt och lära av andra svenska företag som deltar, säger Johan Carlstedt, projektledare för Smart industri.

Snart blir det möjligt att nominera företag till 2019 års tävling på www.smartindustri.nu.

Ladda ned vårt magasin om Smart industris pristagare, B2B-forum och läs intervjun med Mikael Damberg här

Smart industri i Värmland

Det fanns en tydlig optimism i luften när Business Värmland och IVA:s projekt Smart industri samlade regionens företagare till seminarium i Karlstad.  Lokal kontra global utvecklingen i digitaliseringens tid var ett tema under dagen.

Att se livet från den ljusa sidan anses bidra till en positiv spiral. Stämmer det finns all anledning att tro att Värmland kommer att utvecklas väl under de kommande åren.

När Business Värmland och IVA:s projekt Smart industri samlade regionens företagare till seminarium under en förmiddag om digitaliseringens möjligheter var tongångarna nästan uteslutande optimistiska. Marcus Elmer från Business Värmland slog an tonen redan i det första inlägget.

– Värmland har ett mycket gynnsamt läge just nu. De stora investeringar som görs i regionen bidrar till att andra företag har en stark tillväxt. Det i sin tur gör att fler företag vill komma hit.

Johan Carlstedt, projektledare för IVA:s projekt Smart industri, höll med. Samtidigt ställde han frågan hur regionen ska gå vidare. Dels när det gäller hur digitaliseringen ska utnyttjas för att katalysera innovationer och dels hur företagen ska få tillgång till den kompetens de behöver.

Han lyfte fram tre frågor som han menar är viktiga att hitta svar på om företagen ska kunna rekrytera den personal de behöver.

  • Vad vill vi ha för leverans från utbildningssystemet?
  • Hur kan företagen hitta former och samarbeten för att kompetensutveckla de egna medarbetarna för att de bättre ska kunna möta tidens nya krav?
  • Kan etablerade företag hitta kompetens utanför det egna bolaget? Kan mindre startups bidra?

IVA:s projekt Smart Industri brukar låta mötesdeltagarna komma till tals under sina seminarier. Bland annat genom att ställa frågor som publiken sedan får svara på via sina telefoner.

En av frågorna i Karlstad handlade om hur de svenska företagen ligger till med sin digitalisering. Flertalet svarade ”ganska bra” medan svarsalternativet ”väldigt bra” placerade sig långt efter.

En annan handlade om hur företagen arbetar med digitaliseringen. Även här blev svaret entydigt; ”intensivt”.

Smart industri-möte i Karlstad
Andreas Michalik, Siemens

Först ut bland de inbjudna talarna var Andreas Michalik, affärsområdeschef för projektlösningar inom processindustrin på Siemens.

Han började med att jämföra sitt forna hemland, Tyskland, med Sverige. En skillnad är, menade han, att man i Tyskland ser på nyheter med skräck medan svenskar har en mer öppen och positiv attityd. Dessutom har Sverige mer utbyggd infrastruktur jämfört med Tyskland. Till exempel är Europas industriella stormakt tredje sämst när det gäller utbyggnad av 4G.

– Värmland har unikt goda förutsättningar, inte minst eftersom företagen i regionen nu bygger ut nästa generations teknik inom skogsnäringen.

Han hade även några råd till deltagarna. Ett var att de som är på väg att göra en större investering måste se längre fram än bara till det steg företaget precis är på väg att ta. Ett annat att inte redan i början spika budgeten för projekt, den bör istället arbetas fram successivt.

– Att ändra arbetssätt från milstolpar och strikt budget till stegvis utveckling är svårt – men nödvändigt. Det gäller både att ta små steg framåt och ha en långsiktig strategi.

Hans sista uppmaning till alla var att tidig våga testa nya idéer.

– Gör man det kan man snabbt få en uppfattning om den kommer att generera ett positivt värde.

Smart industri-möte i Karlstad
Mikael Solberg. Styrelseordförande Cellcomb
Lennart Eberleh, Rottneros
Johan Sterte, rektor Karlstads universitet

Under rubriken samverkan och innovation – möjligheter och behov diskuterade Johan Sterte, rektor vid Karlstads universitet, Lennart Eberleh, vd för Rottneros med Mikael Solberg, styrelseordförande för Cellcomb. Relationen företag och universitet var ett tema under samtalet.

– Gamla tankar om att forskare lever i elfenbenstorn stämmer inte längre. Idag är samverkan med andra aktörer det normala. Det gör att vi idag är älskade av flertalet företagare, hävdade rektor Johan Sterte.

Han fick stöd av Mikael Solberg.

– Ett litet företag som vårt har inte resurser att ha egna forskare och därför har det varit en förmån att få samarbeta med Karlstad universitet i flera projekt.

Men även värdet av partnerskap företag emellan kom upp. Bland annat berättade Lennert Eberleh om hur Rottneros och Cellcombs gemensamma projekt har befruktar båda företagen.

Johan Sterte avslutade diskussionen med att hylla den svenska fikakulturen.

– Jag tror mycket på att sitta ner och prata förutsättningslöst, men informella samtal måste kombineras med mer strukturerade samarbetsformer.

Smart industri-möte i Karlstad
Per Cato Standal, vd ReforceTech

För att ge en inblick i vad som händer i grannlandet i väst var Per Cato Standahl från företaget ReforceTech inbjuden. Han berättade om sitt företags tioåriga resa för att skapa ett nytt och heltäckande system för icke-korroderande armering i betong.

– Vår erfarenhet är att det inte räcker att lansera en ny produkt, för att lyckas tvingades vi utveckla metoder som inkluderar produkten, processer och metoder.

Smart industri-möte i Karlstad
Ingrid iIvars, Business Värmland

Under den sista riktiga programpunkten diskuterade Ingrid Ivars, från Business Värmland, Micael Ragnarsson, chef för BillerrudKorsnäs Technology Center med Linda Take, vd för Blue Future Sweden.

En punkt handlade om hur nya idéer ska finansieras.

– Det  skulle underlätta om trösklarna för att testa nya idéer var lägre. För oss som är ett mindre företag hämmar kravet på motfinansiering under den första fasen av ett projekt utvecklingen. Drömmen skulle vara att vi kunde få ett större stöd i den första fasen.

Hon fick stöd av Micael Ragnarsson. Med det tillägget att svårigheten att finansera nya idéer är en lika stor utmaning för honom som verkar inom en större koncern.

Även frågan om hur företagen ska få tag på kompetenta medarbetare var central i samtalet. Ingrid Ivars menade att Värmland skulle kunna bli bättre på att skapa arbetsplatser som inte är så enkönade och var bättre på att integrera nya svenskar.

– Vi har haft svårt att rekrytera personal med lite mer udda specialkompetens, och vi behöver dem inte alltid på heltid och därför skulle det vara bra om vi kunde hitta ett system där flera företag kan dela på en och samma person, föreslog Linda Take från Blue Future Sweden.

Smart industri-möte i Karlstad
Jan Westberg, IVA

När Jan Westberg från IVA sammanfattade dagen sa han att det är naturligt att Värmland, precis som alla andra regioner, vill vara bäst.

– Men den strävan måste balanseras med en internationell ödmjukhet.

Han pekade även på tre omvärldsfaktorer som påverkar alla. Den första är den ökade globaliseringen som gör att handeln både går snabbare och att det blir svårare att bara verka på en lokal marknad. Den andra är digitaliseringen i sig, inte som teknik utan som motor i en samhällsomvandling.

– Det är en utveckling som är här för att stanna.

Den tredje samhällsutmaningen är att det inte länge går att göra affärer utan att tänka på hållbarhet.

Smart industri-möte i Karlstad
Anders Olsson, Region Värmland

Även Anders Olsson, strateg inom forskning och innovation med ansvar för smart specialisering på Region Värmland, fick ett tillfälle att summera dagen.

– Kanske har förutsättningarna för industrin aldrig varit bättre.

För att belägga det räknade han upp vad han ser som de mest positiva förändringarna nu jämfört med för fem år sedan.

Några av dem är:

  • att Värmland numera har två är vinnväxt-initiativ.
  • mer omfattande forskning på Karlstad universitet, och att deras forskning bättre matchar den värmländska industrins behov.
  • att regionen både har en Innovation Park, RISE-etableringar samt det relativt nystartade Business Värmland.
  • flera testbäddar där forskare och företag möts
  • att regionen aldrig har varit så väl uppkopplade mot EU och Europa.

– Lika viktigt är att vi har blivit betydligt bättre på att prioriterar var vi ska satsa våra resurser.  Det har gjort att vi sedan 2015 har investerat en halv miljard kronor inom projekt knutna till våra smarta specialiseringar.

Anders Olsson pekade även på de stora industriinvesteringar som görs i regionen just nu. Och att arbetslösheten är på en historiskt låg nivå.

Industriellt ser han stora möjligheter för både den värmländska skogs- och stålindustrin.

–  Målet är att profilera Värmland som en av världens bästa miljöer för att skala upp och industrialisera innovationer inom skogsindustrin. Länge fram vill vi bli en stark miljö för additiv tillverkning i metaller och träbaserade material.

Mindre nöjd var Anders Olsson över sällskapet under seminariet.

– Det finns en elefant i rummet och det är att det är så många vita medelålders män här. Om vi ska få in ny kompetens måste vi bli bättre på att släppa fram kvinnor.

 

Vilka är de viktigaste stegen att ta på vägen mot ökad digitalisering?

 

 

Peter Landmark, NPG Explore AB

Stirra dig inte blind på slutmålet utan ta ett steg i taget, gör man det minskar risken för att man ska gå vilse. Så länge vi inte kan förutse framtiden är en stegvis utveckling alltid att föredra. Gör man det blir det enklare att följa upp om den väg man har valt verkligen leder till målet.

Marianne Andersson, Karlstad kommun

Om Värmland även i framtiden ska vara en framgångsrik region måste infrastrukturen förbättras. Som representant för Karlstad kommun ser jag även att vi måste hjälpa de mindre företagen att få kontakt med de större. Lyckas vi med det kan fler företag utvecklas och vara med i konkurrensen om större jobb.

Att Värmland ligger en bit från Stockholm kan paradoxalt nog vara en fördel, och kan bidra till att vi har lättare att rekrytera personal. Inte minst eftersom vi har en fantastisk livsmiljö vilket gör att fler kan hinna med att både jobba och leva.

Björn Eiderbrant, Region Värmland

Vrida och vända på den egna affärsmodellen för att hitta nya möjligheter. Det handlar inte bara om att starta stora omvälvande projekt, ofta kan man hitta det nya i det lilla. Här har Värmland en fördel eftersom det är nära mellan företagen vilket gör att det är lättare att bygga fruktbara samarbeten som gynnar alla.

Saltstänkt B2B forum i Göteborg

Torbjörn Holmström, senior rådgivare till vd:n för Volvo Group som var medarrangör hälsade välkommen.

När IVA:s projekt Smart industri anordnade ett B2B-forum i Göteborg gjorde de det inom Volvo Ocean Race området.  Deltagarna fick därmed en inblick i världens tuffaste idrottstävling samtidigt som de fick ta del av de utmaningar som svenska företag just nu upplever.

För flertalet av företagen är en ökad digitalisering ett tydligt mål. Men vägen dit är tuff, inte minst eftersom de har svårt att hitta de medarbetare som kan göra jobbet.

Vinden piskade in över Banankajen i Göteborg när IVA arrangerade en konferens inom ramen för sitt projekt Smart Industri. Den friska vinden uppskattades kanske inte av deltagarna men skapade desto mer jubel bland de övriga som befann sig på kajen.

Guidad tur på Volvo oceanrace

Konferensen hölls nämligen på den pir där arrangörerna av Volvo Ocean Race precis förberedde sig på att ta emot de sju båtar som deltar i tävlingen. Tack vare den utmärkta seglingsvinden beräknades båtarna anlöpa hamnen bara några få timmar efter IVA:s sammankomst slut. Spänningen var extra stor eftersom det här var den näst sista etappen på en nio månader lång tävling och för att tidsskillnaden mellan de tre ledande båtarna bara var några få minuter.

Inramningen bidrog kanske till att uppslutningen till konferensen var stor. Men även temat för mötet, hur företagen ska klara av de utmaningar som de möter när verksamheten ska digitaliseras, var högintressant för många. Fortsätt läsa ”Saltstänkt B2B forum i Göteborg”