Finalist 2018 – 3nine – Målet är att sälja ren luft

Företaget 3nine tillverkar effektiva oljedimavskiljare med ett webbgränssnitt som gör att kunderna nu alltid har full koll på att de fungerar som de ska. Inom kort kommer kunderna inte att behöva köpa fler maskiner, istället kommer de att beställa ren luft.

För att rena luften från den dimma av olja och skärvätskor som uppstår i olika industriella processer används oljedimavskiljare. Vanligtvis är det någon form av filter som gör jobbet. De fungerar hyfsat bra, men inte mycket mer.

De oljedimavskiljare som företa­get 3nine, med ett 30-tal anställda, har utvecklat bygger på en alternativ metod. Istället för filter använder de Alfa Lavals klassiska separationstek­nik för att få bort oljepartiklarna. Det gör reningen mer effektiv samtidigt som oljan som samlas upp kan åter­vinnas. Vilket i sig är både en ekono­misk och miljömässig fördel.

3nine har även, tillsammans med företaget HiQ, utvecklat en webb­plattform som gör att deras kunder kan få all den information de behöver för att övervaka maskinernas funk­tion. De som vill kan även använda lösningen för att kontrollera luften på arbetsplatsen, hålla koll på temperatu­ren på skärvätskor och se till att man inte har någon alarmerande bakterie­tillväxt i sina oljor.

Kontrollerna kan ske på tre nivå­er. På den översta kan större företag övervaka alla sina maskiner, oberoen­de var i världen de finns. Det betyder att de på koncernnivå kan redovisa exakt hur bra luft det är i de egna fabrikerna, hur stor mängd olja som har sparats och hur många driftstopp man har haft.- Vårt mål är att våra kunder ska kunna fokusera på produktionen istället för att ägna sig åt ett tids­krävande underhåll, säger John Elliot, marknadschef på 3nine.

I de lägre nivåerna kan produk­tionsansvariga på en fabrik övervaka både maskiner och miljö i den egna anläggningen medan operatören kan få all nödvändig information från en enskild maskin.

Oberoende av nivå redovisas alla resultat i realtid.

– Nu lyfter vi in den data som ge­neras i systemet till vårt affärssystem. Därmed kan vi ta på oss uppgiften att kontrollera funktionen och beställa reservdelar, utan att kunden behöver göra någonting. Nästa steg är att kunderna inte längre köper våra pro­dukter – istället kommer vi att sälja tjänsten ren luft till dem.