Smart industri i Värmland

Det fanns en tydlig optimism i luften när Business Värmland och IVA:s projekt Smart industri samlade regionens företagare till seminarium i Karlstad.  Lokal kontra global utvecklingen i digitaliseringens tid var ett tema under dagen.

Att se livet från den ljusa sidan anses bidra till en positiv spiral. Stämmer det finns all anledning att tro att Värmland kommer att utvecklas väl under de kommande åren.

När Business Värmland och IVA:s projekt Smart industri samlade regionens företagare till seminarium under en förmiddag om digitaliseringens möjligheter var tongångarna nästan uteslutande optimistiska. Marcus Elmer från Business Värmland slog an tonen redan i det första inlägget.

– Värmland har ett mycket gynnsamt läge just nu. De stora investeringar som görs i regionen bidrar till att andra företag har en stark tillväxt. Det i sin tur gör att fler företag vill komma hit.

Johan Carlstedt, projektledare för IVA:s projekt Smart industri, höll med. Samtidigt ställde han frågan hur regionen ska gå vidare. Dels när det gäller hur digitaliseringen ska utnyttjas för att katalysera innovationer och dels hur företagen ska få tillgång till den kompetens de behöver.

Han lyfte fram tre frågor som han menar är viktiga att hitta svar på om företagen ska kunna rekrytera den personal de behöver.

  • Vad vill vi ha för leverans från utbildningssystemet?
  • Hur kan företagen hitta former och samarbeten för att kompetensutveckla de egna medarbetarna för att de bättre ska kunna möta tidens nya krav?
  • Kan etablerade företag hitta kompetens utanför det egna bolaget? Kan mindre startups bidra?

IVA:s projekt Smart Industri brukar låta mötesdeltagarna komma till tals under sina seminarier. Bland annat genom att ställa frågor som publiken sedan får svara på via sina telefoner.

En av frågorna i Karlstad handlade om hur de svenska företagen ligger till med sin digitalisering. Flertalet svarade ”ganska bra” medan svarsalternativet ”väldigt bra” placerade sig långt efter.

En annan handlade om hur företagen arbetar med digitaliseringen. Även här blev svaret entydigt; ”intensivt”.

Smart industri-möte i Karlstad
Andreas Michalik, Siemens

Först ut bland de inbjudna talarna var Andreas Michalik, affärsområdeschef för projektlösningar inom processindustrin på Siemens.

Han började med att jämföra sitt forna hemland, Tyskland, med Sverige. En skillnad är, menade han, att man i Tyskland ser på nyheter med skräck medan svenskar har en mer öppen och positiv attityd. Dessutom har Sverige mer utbyggd infrastruktur jämfört med Tyskland. Till exempel är Europas industriella stormakt tredje sämst när det gäller utbyggnad av 4G.

– Värmland har unikt goda förutsättningar, inte minst eftersom företagen i regionen nu bygger ut nästa generations teknik inom skogsnäringen.

Han hade även några råd till deltagarna. Ett var att de som är på väg att göra en större investering måste se längre fram än bara till det steg företaget precis är på väg att ta. Ett annat att inte redan i början spika budgeten för projekt, den bör istället arbetas fram successivt.

– Att ändra arbetssätt från milstolpar och strikt budget till stegvis utveckling är svårt – men nödvändigt. Det gäller både att ta små steg framåt och ha en långsiktig strategi.

Hans sista uppmaning till alla var att tidig våga testa nya idéer.

– Gör man det kan man snabbt få en uppfattning om den kommer att generera ett positivt värde.

Smart industri-möte i Karlstad
Mikael Solberg. Styrelseordförande Cellcomb
Lennart Eberleh, Rottneros
Johan Sterte, rektor Karlstads universitet

Under rubriken samverkan och innovation – möjligheter och behov diskuterade Johan Sterte, rektor vid Karlstads universitet, Lennart Eberleh, vd för Rottneros med Mikael Solberg, styrelseordförande för Cellcomb. Relationen företag och universitet var ett tema under samtalet.

– Gamla tankar om att forskare lever i elfenbenstorn stämmer inte längre. Idag är samverkan med andra aktörer det normala. Det gör att vi idag är älskade av flertalet företagare, hävdade rektor Johan Sterte.

Han fick stöd av Mikael Solberg.

– Ett litet företag som vårt har inte resurser att ha egna forskare och därför har det varit en förmån att få samarbeta med Karlstad universitet i flera projekt.

Men även värdet av partnerskap företag emellan kom upp. Bland annat berättade Lennert Eberleh om hur Rottneros och Cellcombs gemensamma projekt har befruktar båda företagen.

Johan Sterte avslutade diskussionen med att hylla den svenska fikakulturen.

– Jag tror mycket på att sitta ner och prata förutsättningslöst, men informella samtal måste kombineras med mer strukturerade samarbetsformer.

Smart industri-möte i Karlstad
Per Cato Standal, vd ReforceTech

För att ge en inblick i vad som händer i grannlandet i väst var Per Cato Standahl från företaget ReforceTech inbjuden. Han berättade om sitt företags tioåriga resa för att skapa ett nytt och heltäckande system för icke-korroderande armering i betong.

– Vår erfarenhet är att det inte räcker att lansera en ny produkt, för att lyckas tvingades vi utveckla metoder som inkluderar produkten, processer och metoder.

Smart industri-möte i Karlstad
Ingrid iIvars, Business Värmland

Under den sista riktiga programpunkten diskuterade Ingrid Ivars, från Business Värmland, Micael Ragnarsson, chef för BillerrudKorsnäs Technology Center med Linda Take, vd för Blue Future Sweden.

En punkt handlade om hur nya idéer ska finansieras.

– Det  skulle underlätta om trösklarna för att testa nya idéer var lägre. För oss som är ett mindre företag hämmar kravet på motfinansiering under den första fasen av ett projekt utvecklingen. Drömmen skulle vara att vi kunde få ett större stöd i den första fasen.

Hon fick stöd av Micael Ragnarsson. Med det tillägget att svårigheten att finansera nya idéer är en lika stor utmaning för honom som verkar inom en större koncern.

Även frågan om hur företagen ska få tag på kompetenta medarbetare var central i samtalet. Ingrid Ivars menade att Värmland skulle kunna bli bättre på att skapa arbetsplatser som inte är så enkönade och var bättre på att integrera nya svenskar.

– Vi har haft svårt att rekrytera personal med lite mer udda specialkompetens, och vi behöver dem inte alltid på heltid och därför skulle det vara bra om vi kunde hitta ett system där flera företag kan dela på en och samma person, föreslog Linda Take från Blue Future Sweden.

Smart industri-möte i Karlstad
Jan Westberg, IVA

När Jan Westberg från IVA sammanfattade dagen sa han att det är naturligt att Värmland, precis som alla andra regioner, vill vara bäst.

– Men den strävan måste balanseras med en internationell ödmjukhet.

Han pekade även på tre omvärldsfaktorer som påverkar alla. Den första är den ökade globaliseringen som gör att handeln både går snabbare och att det blir svårare att bara verka på en lokal marknad. Den andra är digitaliseringen i sig, inte som teknik utan som motor i en samhällsomvandling.

– Det är en utveckling som är här för att stanna.

Den tredje samhällsutmaningen är att det inte länge går att göra affärer utan att tänka på hållbarhet.

Smart industri-möte i Karlstad
Anders Olsson, Region Värmland

Även Anders Olsson, strateg inom forskning och innovation med ansvar för smart specialisering på Region Värmland, fick ett tillfälle att summera dagen.

– Kanske har förutsättningarna för industrin aldrig varit bättre.

För att belägga det räknade han upp vad han ser som de mest positiva förändringarna nu jämfört med för fem år sedan.

Några av dem är:

  • att Värmland numera har två är vinnväxt-initiativ.
  • mer omfattande forskning på Karlstad universitet, och att deras forskning bättre matchar den värmländska industrins behov.
  • att regionen både har en Innovation Park, RISE-etableringar samt det relativt nystartade Business Värmland.
  • flera testbäddar där forskare och företag möts
  • att regionen aldrig har varit så väl uppkopplade mot EU och Europa.

– Lika viktigt är att vi har blivit betydligt bättre på att prioriterar var vi ska satsa våra resurser.  Det har gjort att vi sedan 2015 har investerat en halv miljard kronor inom projekt knutna till våra smarta specialiseringar.

Anders Olsson pekade även på de stora industriinvesteringar som görs i regionen just nu. Och att arbetslösheten är på en historiskt låg nivå.

Industriellt ser han stora möjligheter för både den värmländska skogs- och stålindustrin.

–  Målet är att profilera Värmland som en av världens bästa miljöer för att skala upp och industrialisera innovationer inom skogsindustrin. Länge fram vill vi bli en stark miljö för additiv tillverkning i metaller och träbaserade material.

Mindre nöjd var Anders Olsson över sällskapet under seminariet.

– Det finns en elefant i rummet och det är att det är så många vita medelålders män här. Om vi ska få in ny kompetens måste vi bli bättre på att släppa fram kvinnor.